گزارشات

از موارد مهم و ضروری برای فروشگاه‌های اینترنتی، بررسی آمار و اطلاعات است. به همین دلیل، سازتیو با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع برای صاحبان کسب و کار اینترنتی، صفحه‌ای برای مشاهده و آنالیز آمار فروشگاه، درنظر گرفته است. شما می‌توانید گزارش‌های آماری مربوط به بازدید و فروش خود را در پنل مشاهده کنید تا بینشی دقیق در مورد کسب و کار خود کسب کنید و تصمیم گیری‌های خود را مبتنی بر داده‌های اطلاعاتی انجام دهید.

تمام اطلاعات آماری فروشگاه، تحت عنوان صفحه گزارشات، برای مشاهده و بررسی قابل دسترس است.